Operační program Životní prostředí a fond EU

Jste zde

Podklady

K financování protierozních a protipovodňových opatření lze využít celou řadu podpor z evropských i národních zdrojů rezortu Ministerstva zemědělství a zejména Ministerstva životního prostředí. Pokud se jedná o finanční podporu navrhovaných přírodě blízkých protipovodňových opatření lze využít finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz) v gesci Ministerstva životního prostředí České republiky.

V rámci prioritní osy 1 je specifický cíl 1.4 - Podpora preventivních protipovodňových opatření, která umožňuje financovat studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření. Dále je v rámci osy 1 možné zajistit povodňovou ochranu intravilánu (specifický cíl 1.3) pomocí realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní), zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění, zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní nebo umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny). Z této oblasti podpory je také možné realizovat obnovení, výstavbu a rekonstrukci, případně modernizaci vodních děl sloužící povodňové ochraně jako jsou suché nádrže.

V rámci prioritní osy 4, která se zabývá podporou projektů na ochranu přírody, je vytvořena oblast podpory 4.1, jenž má za cíl posílit přirozené funkce krajiny. V rámci této oblasti podpory je možné získat dotace na projekty, které také úzce souvisí s obnovou přirozeného vodního režimu. Jde o projekty revitalizace vodních toků a niv, obnovy ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Lze zde financovat vytváření a obnovu přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) nebo zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
Tyto dotace jsou poskytovány maximálně do 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Zájemce má možnost zažádat o dotace v rámci výzev, které vypisuje v průběhu roku SFŽP.
Instrukce jak podat úspěšně žádost najde každý zájemce volně přístupné na internetové stránce http://www.opzp.cz.

Každý žadatel by se měl seznámit zejména s těmito dokumenty:

 • Programový dokument OPŽP 2014 – 2020
 • Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014–2020
 • Uživatelská příručka ISKP 14+ Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu
 • Základní požadavky na projekty OPŽP v rámci konkrétních výzev
 • Harmonogram výzev
 • Zadávání veřejných zakázek
 • Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách

Dokumenty ke stažení:

Typy podporovaných projektů jsou:

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní)
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní
 • umožnění povodnových rozlivů do nivních ploch (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny)

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplěná zelení (průleh, nádrž)
 • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty
 • vsakovací šachty
 • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • výstavba ochranných nádrží (suchýách nádrží, retenčních nádrží, poldrů)
 • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů na stávajících vodních nádržích

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení
 • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní
 • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování
 • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem

Více informací na www.opzp.cz

Typy podporovaných projektů jsou:

 • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic
 • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému

Více informací na www.opzp.cz

Hlavním cílem metodik je jednotný postup při navrhování komplexu přírodě blízkých opatření, která povedou
ke zvýšení protipovodňové ochrany v povodí a dosažení dobrého stavu vod. Materiály doporučují revitalizační přístupy k vodním tokům v intravilánech a v blízkosti sídel, které podporují ochranu zástavby před povodněmi s současně zlepšují morfologický
aspekt ekologického stavu toků a jejich niv.
Třetí publikace slouží jako základní odborný podklad pro činnost ve všech etapách projektové přípravy, realizace a provozu suchých náddrží včetně provádění technickobezpečnostního dohledu.

Metodika napomáhá určit projektantovi nejvhodnější řešení pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území. Uvádí legislativní povinnosti i příklady dobré praxe ze zahraničí. Metodika není pro OPŽP závazná, ale patří mezi vysoce doporučované materiály.

Cílem této metodiky je stanovit postupy a pravidla pro zpracování povodňových plánů v digitální podobě s využitím databází Povodňového informačního systému (POVIS).

Tento informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajišťuje společné datové struktury pro informace potřebné v povodňových plánech a jejich elektronickou publikaci v rámci Povodňového plánu České republiky.

Metodický pokyn popisuje nástroje pro aktualizaci dat povodňových plánů a možnosti pro jejich publikaci v grafické části povodňového plánu, které jsou v rámci informačního systému nabízeny všem uživatelům z oblasti veřejné správy a případným dalším orgánům a organizacím činným v oblasti ochrany před povodněmi.

Každý povodňový plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS.

Zobrazení těchto informací v digitální podobě nad mapou má velký význam, protože umožňuje:

  v průběhu povodně přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické nástroje pro rozhodovací procesy;
  vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře kontrolovatelné;
  snadnější distribuci informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc apod.;
  v období po povodni srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování jejich odstraňování.

Povodňový informační systém slouží jako podpora pro komunikační, koordinační a rozhodovací činnosti na všech organizačních úrovních, které jsou ze zákona povinny povodňovou situaci řešit. Zajišťuje společné datové struktury pro informace potřebné v povodňových plánech a jejich elektronickou publikaci v rámci Povodňového plánu České republiky.
Povodňový plán České republiky je základním dokumentem pro ústřední řízení povodňové ochrany v České republice.
Digitální povodňový plán (dPP) je aplikace, umožňující prezentovat povodňové plány na počítači jak z centrálního serveru po síti Internet, tak i nezávisle na síťovém připojení na samostatných počítačích, a to bez nutnosti instalace. Textová a mapová část aplikace dPP jsou otevřené uživatelům, kteří si mohou sestavit obsah povodňového plánu podle svých představ a dostupných dat a provozovat ho v rámci jednotného systému dPP.

Základní funkce lokálního výstražného systému (LVS) a navazujícího systému varování a vyrozumění jsou popsány v následující příručce, která poskytuje informace o zásadách budování a provozu lokálních výstražných systémů a prvků varování a informování obyvatelstva.